AJAX POST 数据中有特殊符号导致数据丢失的解决方法

使用 Ajax 传送数据时,当数据中存在加号 +、连接符 & 或者百分号 % 时,服务器端接收数据时会丢失数据。分析 Ajax 传送数据的格式与 JavaScript 的语法:

解决方法是通过正则表达式进行编码替换(假设 postStr 是你想通过 ajax 传送的数据字符串):

			
postStr = postStr.replace(/%/g, "%25");  
postStr = postStr.replace(/\&/g, "%26");  
postStr = postStr.replace(/\+/g, "%2B");